ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ

ਉਪਰੋਕਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੂਪ ਜਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

The above video has been enabled as a playlist. It will continue to play as a loop until we stop the video. The duration of the video is about 1 hour. After completion of the video, it will start again and continue to play as a loop or a playlist. We are thankful to the sewadars of this video.